Informed Consent

Informed Consent

Deze informatie is bedoeld om u uit te leggen wat orthodontie is, wat orthodontie voor u of uw kind kan betekenen en wat de patiënt zelf moet doen om een behandeling met een goed resultaat af te ronden.

Meer dan in enige andere tak van de tandheelkunde is orthodontie een samenwerking tussen patiënt (ouders) en de behandelaar. Orthodontische behandelingen duren in de regel vrij lang, gemiddeld twee tot drie jaar. Het resultaat is erg afhankelijk van hoe trouw en nauwkeurig men de instructies opvolgt. De behandeling verloopt in de meeste gevallen zoals gepland, maar een optimaal resultaat is niet in alle gevallen te garanderen indien de medewerking of moeder natuur tegenwerken. Aan de hand van de verzamelde gegevens in de vorm van gebitsafdrukken, foto’s en röntgenfoto’s kan de orthodontist een behandelplan opstellen. In de meeste gevallen wordt dit plan met u in een aparte zitting besproken.

Behandeling

De orthodontische behandeling wordt, zoals in elke orthodontische praktijk, in teamverband uitgevoerd onder leiding van orthodontist Dr. H. Hammad. Bevoegde en bekwame zorgverleners voeren in zijn opdracht werkzaamheden uit zoals het wisselen van van bogen, het maken van afdrukken en plaatsen van brackets.
Er vindt voortdurend overleg plaats over de beste wijze waarop de lopende behandeling zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden gedaan.

Duur van de behandeling
Gemiddeld duurt een behandeling twee tot drie jaar. Hoe lang een behandeling duurt, hangt af van de ernst van het probleem, de groei van de patiënt en de mate van medewerking. De geschatte behandelingsduur benadert in de regel redelijk de werkelijke duur, maar een behandeling kan langer duren als bijvoorbeeld de groei anders verloopt dan verwacht, de wisseling trager verloopt of als de medewerking te wensen overlaat.

Medewerking
De medewerking van de patiënt (en ouders) is essentieel en betekent:

  • het handhaven van een perfecte mondhygiëne
  • het nakomen van de afspraken. Deze zullen, omdat 90% van onze patiёnten schoolgaand is, vaak onder schooltijd vallen. De school moet hiervoor wettelijk gezien gewoon toestemming verlenen.
  • dragen van de apparatuur zoals elastieken, buitenbeugels, etc volgens instructie.
  • vermijden van zoet en zuur voedsel (snoep en frisdranken) en hard voedsel die de apparatuur kunnen beschadigen of de tanden kunnen aantasten.
  • contact opnemen indien de beugel kapot is, ook als er binnenkort al een afspraak staat.
  • Piercings in tong of lippen zijn uit den boze. Het laten zetten en / of dragen van een piercing tijdens de behandeling, zonder medeweten van de orthodontist kan leiden tot beëindiging van de behandeling.

 

Ongemakken
Orthodontische apparatuur is kwetsbaar. Het is precies ontworpen om een specifiek probleem aan te pakken en moet met zorg worden behandeld. Alle voedsel en activiteiten, waardoor delen van de apparatuur zouden kunnen worden ontzet of losraken en dus eventueel kunnen worden ingeslikt of ingeademd, dienen te worden vermeden. De mond is erg gevoelig voor veranderingen. Het plaatsen van apparatuur wordt dan ook vaak gevolgd door een periode van aanpassing. Het kan dan tijdelijk met ongemak gepaard gaan en de tanden kunnen gevoelig worden. Eventueel kan in dit geval een pijnstiller worden genomen, vermijdt langdurig gebruik van pijnstillers.

Samenwerking met de eigen tandarts
In sommige gevallen is het nodig om tanden of kiezen door de tandarts te laten verwijderen. Dit is een beoordeling die per patiënt moet worden gemaakt.
De halfjaarlijkse controle van het gebit op het ontstaan van gaatjes en tandvleesontsteking en de behandeling ervan blijven in handen van de eigen tandarts.
In overleg met de orthodontist worden er na afloop van een orthodontische behandeling soms tandheelkundige voorzieningen (b.v. kronen of bruggen) door de tandarts gemaakt. Tanden die niet mooi van vorm zijn, kunnen door de tandarts na afloop van een beugelbehandeling mooier gemaakt worden.

Risico’s
Een orthodontische behandeling is, zoals elk medisch handelen, niet geheel vrij van risico’s. Een matige of slechte mondhygiëne kan leiden tot gaatjes, ontkalkingen, verkleurde tanden en tandvleesziekten. Bij beslist onvoldoende medewerking van de patiënt kan het zelfs nodig blijken een behandeling voortijdig te staken. Het korter worden van de wortels, het afsterven van de “zenuw” die door de tand loopt en het grijs worden van de tand (de oorzaak hiervan is bijna altijd, dat men ooit een tik tegen de tand heeft gehad) kunnen voorkomen. Hoewel de risico`s klein zijn, zijn ze niet geheel uit te sluiten.
Ook het niet nakomen van de financiële verplichtingen kan tot het opschorten of zelfs staken van de behandeling leiden. Als er om enige reden een behandeling voortijdig wordt beëindigd, kan dit leiden tot ernstig negatieve gevolgen voor het gebit van de patiënt.

Na behandeling
Het voltooien van een orthodontische behandeling is geen garantie voor levenslang rechtstaande tanden. Echter er zal alles aan worden gedaan moeten worden om het behaalde resultaat te behouden. Daarvoor zal in regel retentie-apparatuur nodig zijn om de tanden op hun nieuwe plaats te houden. Patiënten die in deze fase hun retentie apparatuur niet volgens de gegeven instructie dragen of onderhouden zien vaak hun tanden verschuiven. Het advies is om de retentie-apparatuur zo lang mogelijk te laten zitten, omdat tijdens het ouder worden tanden vaak schever willen gaan staan. Dit is een onderdeel van de normale ontwikkeling die ook kan optreden bij mensen die niet behandeld zijn.

Conclusie:

Begin alleen aan een beugel, als je er voor 100% achter staat. Voor een goed verloop van de behandeling is het noodzakelijk dat:

1. Er goed gepoetst wordt.
2. De beugel volgens instructie gedragen wordt.
3. Er zorgvuldig met de beugel wordt omgegaan, zodat deze niet kapot gaat.
4. De afspraken worden nagekomen.
5. Er geen betalingsachterstand ontstaat.
6. Er wordt rekening gehouden met een eigen bijdrage in de behandeling, omdat de verzekering in veel gevallen niet alles vergoedt.
7. De behandeling volledig wordt afgemaakt.

NB. Niet nagekomen afspraken en reparaties aan beugels door mogelijk onzorgvuldig gebruik, worden in rekening gebracht.

Submenu

Consult aanvragen

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Vraag een gratis consult aan!