Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden gelden voor de tandheelkundige zorg die wordt verleend in de praktijk Ortho Delfzijl, verder zorgverlener genoemd. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst en worden voor of bij het sluiten van deze overeenkomst aan de patiënt kenbaar gemaakt danwel ter hand gesteld.

2. In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.

3. De kosten van de behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd dat hij de kosten voldoet.
De nota wordt verstuurd aan het adres van inschrijving (burgerlijke stand) van de patiënt, ongeacht het adres van de verzekerde.

4. De zorgverlener berekent de kosten van de behandeling overeenkomstig de geldende tarievenlijst, zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is goedgekeurd dan wel vastgesteld. daar waar het de orthodontische behandeling betreft.

5. Afspraken dienen – indien noodzakelijk – uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij het niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de zorgverlener het recht de gereserveerde tijd per stoel naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen wanneer daar geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht. Dit zal doorgaans een bedrag ter hoogte van € 2,– per minuut zijn.

6. Voorafgaand aan iedere orthodontische behandeling wordt de patiënt duidelijk en desgevraagd schriftelijk geïnformeerd over de behandeling (aard, doel, gevolgen, risico’s, eventuele alternatieven en vooruitzichten). De patiënt wordt eveneens geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling. De voor een orthodontische behandeling geschatte behandelduur is slechts informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met opschorting van de betalingsverplichting.

8. De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.

9. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd verdere behandeling op te schorten of te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

10. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11. De zorgverlener behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten behandelovereenkomsten. De gewijzigde voorwaarden worden via deze internetsite of anderszins bekend gemaakt en zullen in werking treden na bekendmaking of op een later datum die in de bekendmaking is vermeld.

Submenu

Consult aanvragen

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Vraag een gratis consult aan!