Info over behandeling

Hartelijk welkom in onze praktijk

Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden.

Informatie te aanzien van een orthodontische behandeling in onze praktijk

In verband met een eventueel toekomstig aan te vangen orthodontische behandeling wil ik u verzoeken onderstaande informatie goed door te lezen.

Afspraken

Afspraken kunt u maken op maandag t/m vrijdag.
Onze praktijkuren zijn van 09:00 uur – 12:15 uur en van 13.00 uur – 17:00 uur op dinsdag t/m donderdag. Op maandag zijn wij geopend van 09:00 uur – 12:15 uur en 13:00- 18:00 uur. Op vrijdag van 08:00- 12:15 uur en 13:00 uur- 16:00 uur
Telefonisch zijn wij bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 09:00 uur – 12:00 uur en van 13.00 uur – 15:00 uur op het volgende nummer: 0596-630158. Op maandag zijn wij bereikbaar vanaf 10:00 uur.

Omdat het grootste deel van de patiënten bestaat uit schoolgaande kinderen, zult u begrijpen dat het niet altijd mogelijk is de patiënten een afspraak buiten schooltijd te geven. Om ergernis te voorkomen, is het goed hiermee reeds vóór het starten van de behandeling rekening mee te houden en eventueel een orthodontist te zoeken in de buurt van de school van de patiënt. Alvorens met een orthodontische behandeling wordt aangevangen, dient een aantal fasen te worden doorlopen. Hieronder volgt in het kort de procedure zoals die geldt voor iedere nieuwe patiënt.

1. Eerste consult.

Op het eerste consult wordt de gebitsafwijking van de patiënt bekeken om vast te stellen wat het probleem is en of er iets aan gedaan dient te worden en zo ja, wat en wanneer.
Op deze eerste afspraak wordt globale informatie gegeven ten aanzien van de mogelijkheden en onmogelijkheden van orthodontie in de betreffende situatie. Indien de ontwikkeling van het gebit nog niet voldoende gevorderd is, zal de patiënt een afspraak op termijn krijgen voor een vervolgconsult. Wanneer in principe de beslissing genomen is om te behandelen, of wanneer de situatie juist te gecompliceerd is om die beslissing al te nemen, krijgt de patiënt een afspraak voor een uitgebreid onderzoek.
De kosten van het eerste consult bedragen € 22,91. Een eventueel te maken röntgenfoto (OPG) kost € 48,84 (volgens actuele tarieflijst 2021).

Medische gegevens
Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc. Bij onze kennismaking verzamelen wij daarom de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor moet de gezondheidsvragenlijst ingevuld worden. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.

Belangrijk: laat het ons weten indien u in verwachting bent of denkt te zijn.

2. Uitgebreid onderzoek.

Het uitgebreid onderzoek wordt mede gedaan aan de hand van een uitgebreide documentatie van het gebit en de kaken van de patiënt. Deze documentatie bestaat meestal uit röntgenfoto’s en gebitsmodellen (afdrukken) van het gebit. Nadat de situatie aan de hand hiervan grondig is bestudeerd, zal een definitief advies gegeven kunnen worden ten aanzien van de uit te voeren behandeling. Het is in dit stadium mogelijk meer gedetailleerde informatie te verschaffen over de toe te passen beugels en de geschatte behandelduur.
Op basis van de geplande beugels en de verwachte behandelduur kan op dat moment ook een overzicht van de te verwachten behandelingskosten worden meegegeven.
De kosten van het uitgebreid onderzoek bedragen ± € 160,– tot € 210,–. Dit is inclusief presenteren van het behandelplan. Indien in een bepaald geval extra documentatie vereist is, wordt bovengenoemd bedrag vanzelfsprekend aangepast.

3. De orthodontische behandeling.

De eigenlijke behandeling kan worden uitgevoerd met een uitneembare of een vaste beugel. De vaste beugel wordt ook wel ‘plaatjesbeugel’ genoemd en kan in de onderkaak, bovenkaak, of beide kaken geplaatst worden. Een buitenbeugel kan extra worden bijgeplaatst, zowel bij een uitneembare als bij een vaste beugel. De beugels worden meestal om de 4 tot 6 weken gecontroleerd en zo nodig bijgesteld.
De behandeling wordt in teamverband uitgevoerd, wat inhoudt dat bepaalde onderdelen van de behandeling worden gedelegeerd aan medewerkers die hiertoe voldoende zijn opgeleid. De orthodontist is altijd beschikbaar voor ondersteuning en controle. Het regelmatig op controle komen is belangrijk voor een goed verloop van de behandeling.
De patiënt dient altijd bij elk bezoek aan de praktijk alle apparatuur mee te nemen. Ook als u alleen komt voor een vraag.

School
Vanwege het feit dat verreweg het grootste deel van de patiënten bestaat uit schoolgaande kinderen, is het onmogelijk patiënten altijd een afspraak buiten schooltijd te geven.
Een tweede punt van discipline tijdens een orthodontische behandeling is het poetsen. Indien een gebit dat gereguleerd wordt niet perfect wordt schoongehouden, bestaat het risico van blijvende schade aan het gebit. In verband hiermee wordt reeds voor aanvang van de behandeling de mondhygiëne gecontroleerd en indien nodig geïnstrueerd of terugverwezen naar de tandarts. Vanzelfsprekend wordt ook tijdens de behandeling het poetsen streng in de gaten gehouden. Indien tijdens de behandeling het poetsen toch onvoldoende is, kan in ernstige gevallen hierdoor zelfs de behandeling voortijdig beëindigd worden. Wanneer ooit iets aan de beugel kapot gaat, is het zaak de praktijk op de hoogte te stellen. Indien deze niet direct bereikbaar is, dient in ernstige gevallen de weekdienst gebeld te worden. Als een beugel op een normale controle afspraak plotseling stuk blijkt, kan bijna nooit meteen tot reparatie worden overgegaan. Er is immers slechts tijd gepland voor een controle en niet voor een reparatie.
Bel dus altijd vooraf!

Medewerking
Het is belangrijk om alle aanwijzingen ten aanzien van de behandeling stipt op te volgen. Als uitneembare beugels, buitenboordbeugels, elastiekjes en andere hulpmiddelen niet volgens voorschrift worden gedragen, zal de behandeling langer duren of kan een goed resultaat zelfs in het geheel niet worden bereikt. Na afloop van de actieve behandeling wordt de beugel verwijderd en moet de nieuw verkregen stand van het gebit vastgehouden worden door een uitneembare beugel en/of een spalkje, geplakt aan de achterkant van de tanden. Deze retentiefase duurt minimaal 1 jaar, waarvoor in het algemeen een gering aantal controlebezoeken nodig zijn.

Ouders in de behandelkamer
Het is gebleken dat de behandeling en de reguliere controles rustiger verlopen als de patiënt alleen naar de behandelruimte komt. Dit geldt uiteraard niet voor de consult-afspraak en voor de afspraak waarbij het behandelplan wordt besproken. Wilt u overleg over de voortgang, of heeft u andere vragen of opmerkingen, wilt u dit dan vooraf aangeven.

BTW
Vanaf 1 januari 2008 geldt een nieuwe invulling van de medische vrijstellingsregeling in de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW).
De vrijstelling geldt niet langer voor alle verrichtingen die men als tandarts of tandarts-specialist in de praktijk uitvoert.
Daarom voeren wij alleen nog de verrichtingen gericht op de “gezondheidskundige verzorging van de mens” uit.

Uw afspraak
Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.

4. De behandelprijzen.

De prijzen van de orthodontische behandeling variëren sterk van geval tot geval en hangen af van het type beugel (bepaald door het orthodontische probleem) en de uiteindelijke behandelduur. De duur van de behandeling is van vele factoren afhankelijk en kan onmogelijk van tevoren worden voorspeld.
Een gecombineerde behandeling met vaste en uitneembare apparatuur is in de meeste gevallen (uiteindelijk) noodzakelijk.

Bekijk hier de tarieven

Wanneer is het klaar?
Meestal duurt de actieve beugelbehandeling twee tot drie jaar. Soms is echter ook een veel kortere behandelingsduur mogelijk. Daarna volgt een retentieperiode van minstens één jaar.
Aangezien een goed en stabiel resultaat pas aan het eind van de behandeling kan worden bereikt, zijn wij niet bereid aan het einde van de verzekeringsvergoeding de behandeling voor u te beëindigen, dit in het belang van uw kind!
Mocht u de behandeling desondanks willen afbreken, kan ik geen verantwoordelijkheid voor de behandeling dragen.

Sommige verzekeringsmaatschappijen verlangen dat een kostenopgave voor het begin van de behandeling naar hen wordt opgestuurd. De vergoeding kan ook afhankelijk gesteld zijn van de ernst van de afwijking. Het is in alle gevallen raadzaam vooraf goed de polisvoorwaarden na te lezen.
Verzekeringsmaatschappijen accepteren alleen originele nota’s. Bewaar deze daarom goed.

Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing. Behandeling kan alleen geschieden indien U met alle voorwaarden instemt en ten teken daarvan een verklaring voor akkoord tekent.

Submenu

Consult aanvragen

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Vraag een gratis consult aan!